24 jun 2022 16:14

Overgang van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona naar klassieke tijdelijke werkloosheidsregelingen vanaf 1 juli 2022

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de tijdelijke werkloosheid goed.

De Nationale Arbeidsraad bracht op 17 mei 2022 een advies uit betreffende de overgang van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona naar de klassieke werkloosheidsregelingen. Dit advies bevat een aantal door de sociale partners gesteunde maatregelen om de terugkeer naar de klassieke tijdelijke werkloosheid te vergemakkelijken. Het voorontwerp van wet en het ontwerp van koninklijk besluit voeren de volgende maatregelen uit:

 • afschaffing, tot 31 december 2022, van de beperking op de cumul van werkloosheidsuitkeringen met het ontvangen van een pensioen
 • gebruik, tot 31 december 2022, van een vereenvoudigd formulier C3.2-werknemer-corona om een uitkering als tijdelijk werkloze aan te vragen
 • niet-gebruik van het formulier C1 (aangifte van de persoonlijke toestand) tot 31 december 2022
 • delegatie van de ondertekening ten gunste van de UI om de aanvraag tot tijdelijke werkloosheid in plaats van de werknemer in te dienen tot 31 december 2022
 • niet-aflevering en niet-gebruik van de controlekaart (werkgever en werknemer) tot 31 december 2022
 • het validatieboek (werkgever) tot 31 december 2022 niet bijhouden
 • mogelijkheid om te cumuleren met een nevenactiviteit tot 31 december 2022
 • geen vermindering van de dagvergoeding voor inkomsten uit nevenactiviteiten, pensioenen, politieke mandaten of artistieke activiteiten tot 31 december 2022
 • erkenning tot 31 december 2022 als overmacht voor de quarantaine van het kind en de sluiting van de kinderopvang
 • het in aanmerking nemen, voor SWT en conventioneel brugpensioen, van de dagen corona-werkloosheid 2022 voor de vaststelling van ondernemingen in herstructurering
 • mogelijkheid voor de RVA om tot 31 december 2022 zijn onverschuldigde betalingen te verhalen op de werkgever in geval van oneigenlijk gebruik van tijdelijke werkloosheid en de mogelijkheid om deze maatregel bij koninklijk besluit te verlengen
 • aanpassing van de criteria voor het aantonen van een onderneming in moeilijkheden tot 31 december 2022
 • de periode van zeven dagen waarin de werkgever de werknemers in kennis moet stellen van tijdelijke werkloosheid tot 31 december 2022 terugbrengen tot drie dagen
 • week van verplichte terugkeer naar het werk flexibel houden tot 31 december 2022
 • definitieve afschaffing van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor tijdelijke werkloosheid

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen inzake tijdelijke werkloosheid

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, wat betreft de toelaatbaarheid van tijdelijk werklozen, tot verlenging van diverse maatregelen genomen op het vlak van tijdelijke werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 en naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne en tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2020 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en van het koninklijk besluit van 7 december 1992 betreffende de toekenning van werkloosheidsuitkeringen in geval van conventioneel brugpensioen