20 jul 2023 18:32

Overheidsopdracht betreffende de levering van schoonmaakmateriaal

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter akkoord met het opstarten van een overheidsopdracht betreffende een raamovereenkomst van vier jaar voor de levering van schoonmaak- en hygiëneartikelen alsook persoonlijke beschermingsmiddelen.

De opdracht wordt geplaatst via een openbare procedure. De FOD BOSA treedt in dit kader op als aankoopcentrale voor alle deelnemende federale overheidsdiensten en -instellingen.