15 sep 2016 13:49

Overheidsopdracht over het onderhoud van e-procurement-toepassingen

De ministerraad gaat op voorstel van minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput akkoord met het aanvatten van een overheidsopdrachtenprocedure om een globaal, correctief en evolutief onderhoud van de e-procurement-toepassingen te verzekeren voor een nieuwe periode van zes jaar.

De overheidsopdracht, volgens een onderhandelingsprocedure zonder publicatie, heeft als doel om een nieuw contract af te sluiten voor het globaal onderhoud van alle e-procurement-applicaties. Het huidige globaal onderhoudscontract verloopt op 31 mei 2017. Een nieuwe opdracht moet dus voor 1 juni 2017 gegund worden om de continuïteit van de verschillende diensten binnen het platform e-procurement te blijven garanderen.

Voor het einde van 2017 zal een business case van het platform e-procurement worden voorgelegd aan de regering. Op die manier kan de ministerraad een gefundeerde beslissing nemen over het platform e-procurement en het voorwerp en de gunningswijze van een volgende verwervingsprocedure.