12 mei 2023 15:57

Overheidsopdracht voor de FOD BOSA

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter akkoord met het lanceren van een overheidsopdracht voor de Directoraat-generaal Federale Accountant en Procurement van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (FOD BOSA).

Concreet gaat het om een raamovereenkomst voor tactische en operationele adviesverlening binnen elf verschillende domeinen, en dit in de vorm van het uitvoeren van (studie)opdrachten of het inhuren van expertise voor de verschillende diensten en instellingen van de federale overheid.

De opdracht wordt geplaatst via een openbare procedure.