27 okt 2023 22:51

Overheidsopdracht voor de FOD Justitie inzake interimarbeid van verpleegkundigen in gevangenissen

De ministerraad stemt er op voorstel van minister van Justitie Paul Van Tigchelt mee in dat de Dienst Gezondheidszorgen Gevangenissen van het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen van de FOD Justitie een beroep kan blijven doen op een raamovereenkomst van de FOD BOSA voor de terbeschikkingstelling van interim verpleegkundigen voor de verschillende penitentiaire inrichtingen.