22 jan 2016 12:56

Overheidsopdracht voor FOD Personeel en Organisatie: onderhoud van het monitoringplatform SEPP

De ministerraad gaat op voorstel van de minister belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput akkoord met de opstart van een overheidsopdracht waarmee het gebruik en onderhoud van het federale SEPP-platform voor de monitoring en planning van het personeel wordt ondersteund, op vraag van de FOD Personeel en Organisatie.

De overheidsopdracht, volgens een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, is gepland voor drie jaar onder de vorm van een opdrachtencentrale. Het omvat twee posten: het onderhoud en de ondersteuning van het centraal gemeenschappelijk platform enerzijds en de speciefieke behoeften van de dienst-klanten anderzijds.