23 dec 2005 16:00

Overheidsopdrachten

Invoering van nieuwe modellen van aankondiging

Invoering van nieuwe modellen van aankondiging

De Ministeraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed, dat nieuwe modellen van aankondiging indient en dat drie koninklijke besluiten wijzigt tot uitvoering van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. Het ontwerp is een voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister. Het ontwerp brengt enkele dringende wijzigingen aan. De belangrijkste is de introductie van de nieuwe modellen van aankondiging die op Europees niveau zijn ingevoerd (*). Voor de opdrachten die enkel onderworpen zijn aan bekendmaking op Belgisch niveau zal men ook enkel het Europees model gebruiken, maar men zal er enkel de informatie in vermelden die essentieeel is. Daarnaast zal de bekendmaking in het Bulletin der Aanbestedingen kosteloos zijn voor opdrachten die vanaf 1 februari 2006 worden gepubliceerd. De voorwaarde is wel dat de gegevens on line zijn ingevoerd via elektonische middelen of via automatische gegevensoverdracht. Ten slotte legt het ontwerp voorwaarden vast waaronder de financiële en economische draagkracht en de technische bekwaamheid van derde entiteiten ten aanzien van een kandidaat of een inschrijver in aanmerking kunnen komen in de kwalitatieve selectiefase. Het ontwerp introduceert ook de algemene regel van weging van de gunningscriteria voor de opdrachten die de Europese drempel bereiken. Het voorstel wordt voor advies binnen vijf dagen aan de Raad van State voorgelegd. (*) verordening nr 1564/2005 van de Commissie van 7 september 2005.