23 dec 2005 16:00

Overheidsopdrachten

Hervorming van de wetgeving op de overheidsopdrachten

Hervorming van de wetgeving op de overheidsopdrachten

De Ministerraad keurde in tweede lezing een voorontwerp van wet goed betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor werken, leveringen en diensten. Het voorontwerp is een voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister. Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State. Het voorontwerp zet twee Europese richtlijnen (*) die van toepassing zijn op de opdrachten in de sector van het water, de energie, het transport en de postdiensten, en op de opdrachten van het klassieke stelsel in Belgische recht om. De belangrijkste wijzigingen die voortvloeien uit de Europese richtlijnen en uit de voorstellen uitgaande van de Commissie voor de overheidsopdrachten zijn: - het toepassingsgebied wordt gepreciseerd op basis van de leertrekkingen uit de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen en, wat de speciale sectoren betreft, aan de hand van een nieuwe definitie van de bijzondere en uitsluitende rechten; - de rol van de opdrachten- of aankoopcentrales is wettelijk verankerd; - nieuwe procedures en modaliteiten worden ingevoerd in het klassieke stelsel zoals de raamovereenkomst en de concurrentiedialoog alsook, voor alle stelsels, het dynamisch aankoopsysteem; - een aantal versoepelingen worden ingevoerd, met name door de mogelijkheid een fase voor elektronische veilingen in te bouwen op het einde van de gewone procedure in het kader van leveringen of diensten voor courant gebruik, alsook door de invoering van nieuwe gevallen van onderhandelingsprocedure met of zonder bekendmaking; - voor de opdrachten onderworpen aan de Europese bekendmaking en waarvoor meerdere gunningscriteria zijn bepaald, zal de weging van de criteria de regel zijn; - op het vlak van de technische specificaties wordt een nieuwe benadering vooropgesteld. De specificaties moeten voortaan worden opgesteld door verwijzing naar de normen, technische erkenningen en gemeenschappelijke technische specificaties, of in termen van prestatie-eisen of functionele eisen; - op het gebied van de sociale overwegingen moet worden gewezen op de mogelijkheid om bepaalde opdrachten op niet-discriminerende wijze voor te behouden aan beschutte werkplaatsen of de uitvoering ervan voor te behouden in het kader van programma's voor beschermde arbeid. Bovendien kunnen voor de uitvoering van de opdrachten voorwaarden worden bepaald die er meer bepaald toe strekken de beroepsopleiding op de werkplek, de arbeidsparticipatie van moeilijk in het arbeidsproces te integreren personen te bevorderen of het leefmilieu te beschermen. (*) 2004/14/EG en 2004/18/EG van 31 maart 2004.