17 jul 2009 11:53

Overheidsopdrachten

Aanpassingen aan de wetgeving over de overheidsopdrachten

Aanpassingen aan de wetgeving over de overheidsopdrachten

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat de wetgeving over de overheidsopdrachten aanpast en bepalingen van twee Europese richtlijnen (**) in Belgisch recht omzet.

Het voorstel van eerste minister Herman Van Rompuy:

  • herinnert aan het principe dat een raamovereenkomst niet mag worden misbruikt om de mededinging te ontlopen,
  • benadrukt dat een opdracht voor leveringen bijkomend plaatsings- of installatiewerkzaamheden mag omvatten,
  • past de bijlagen met de lijst van werken en diensten aan de nieuwe nomenclaturen aan,
  • bepaalt de wijze waarop de opdrachtbedragen worden berkend en de termijnen, 
  • beschijft het gebruik van elektronische communicatiemiddelen,
  • past de vermelding aan van de beroepsregisters, verklaringen of attesten voor de andere lidstaten, op het vlak van de kwalitatieve selectie,
  • schrijft voor dat bij een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking wegens dwingende spoed die voortvloeit uit onvoorziene gebeurtenissen, de dringendheid niet te wijten mag zijn aan de aanbestedende overheid of aanbestedende dienst.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.

(*) tot wijziging van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en van sommige koninklijke besluiten genomen in uitvoering van deze wet.
(**) richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG.