16 okt 2009 16:22

Overheidsopdrachten

Europese reglementering van beroepsmogelijkheden bij overheidsopdrachten omgezet

Europese reglementering van beroepsmogelijkheden bij overheidsopdrachten omgezet

De beroepsmogelijkeden bij overheidsopdrachten worden versterkt en uitgebreid. Dat is het gevolg van de omzetting van de Europese richtlijn 2007/66/EG (*) over de verhoging van de doeltreffendheid van beroepsprocedures bij overheidsopdrachten en de uitbreiding ervan tot de opdrachten die de Europese drempels niet bereiken.

De ministerraad heeft daartoe een voorontwerp van wet goedgekeurd dat een nieuw boek betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen invoegt in de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten.

Concreet voorziet het voorontwerp in snelle en doeltreffende procedures die  de ondernemingen moeten beschermen tegen onwettige handelingen van overheden bij het uitbesteden van overheidsopdrachten. Het gaat om: 

  • snelle beroepsprocedures met een corrigerende en beschermende werking
  • de vernietiging van onwettige beslissingen
  • de toekenning van schadevergoedingen
  • de afweging van belangen
  • de uitvoering van de beslissingen van de verhaalinstanties
  • de invoering van schorsingstermijnen
  • de verplichting om kandidaten en inschrijvers duidelijke informatie te verlenen
  • de opdrachten die gegund zijn in strijd met bepaalde voorschriften  worden onverbindend
  • de invoering van alternatieve sancties

(*) van het Europees parlement en de Raad van 11 december 2007.