16 mrt 2007 16:00

Overheidsopdrachten

Wijziging van de wetgeving op de overheidsopdrachten

Wijziging van de wetgeving op de overheidsopdrachten

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed dat, in afwachting van een globale hervorming, een aantal dringende wijzigingen aanbrengt in de wetgeving op de overheidsopdrachten. Dit voorstel werd ingediend door eerste minister Guy Verhofstadt. Het ontwerp zet de Europese richtlijnen 92/13/EEG en 2004/17/EG in Belgisch recht om. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op de informatie aan de kandidaten en de inschrijvers bij de gunning van overheidsopdrachten en opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten. Voor opdrachten die de Europese drempels bereiken moet de aanbestedende overheid of entiteit een wachttermijn naleven van minstens tien dagen tussen de gunningsbeslissing en het afsluiten van de opdracht. Die wachttermijn moet de betrokken inschrijvers de mogelijkheid geven om een opschortend beroep in te stellen tegen de beslissing van de aanbestedende overheid of entiteit. De Commissie voor de overheidsopdrachten keurde het ontwerp goed. (*) ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, het koninklijk besluit van 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten en het koninklijk besluit van 18 juni 1996 betreffende de mededinging in het raam van de Europese Gemeenschap van sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten.