06 mrt 2009 16:52

Overheidsopdrachten

Omzendbrief over de deontologie en de belangenconflicten bij overheidsopdrachten

Omzendbrief over de deontologie en de belangenconflicten bij overheidsopdrachten

De ministerraad heeft een ontwerp van omzendbrief goedgekeurd dat concrete maatregelen voorstelt voor belangenconflicten die kunnen onstaan bij het gunnen en uitvoeren van overheidsopdrachten. Het voorstel van eerste minister Herman Van Rompuy en staatssecretaris voor Begroting Melchior Wathelet sluit aan op het preventieve integriteitsbeleid van de federale overheid waarvoor al een deontologisch en een sterk juridisch kader werden gecreëerd (*). 

De omzendbrief richt zich specifiek op de belangenconflicten die kunnen ontstaan bij overheidsopdrachten. De federale regeringsleden, de personeelsleden van hun beleidsorganen en secretariaten, het personeel van de federale diensten, de politie en het leger die actief meewerken aan de gunning of de uitvoering van overheidsopdrachten moeten voortaan schriftelijk  verklaren dat ze kennis hebben genomen van de voorschriften terzake en die zullen naleven (**). Daarnaast moeten ze voor elke overheidsopdracht een verklaring  afleggen, wanneer ze zich in een belangenconflict bevinden.

Kandidaten en inschrijvers voor overheidsopdrachten worden op de hoogte gebracht van het deontologische kader van de rijksambtenaren. De bedoeling is om hen eraan te herinneren dat het verboden is geschenken te geven. Die praktijk is immers ook een grond voor een belangenconflict.

(*) wijziging van reglementaire bepalingen in het statuut van de rijksambtenaren door het kb van 14 juni 2007.

(**) artikel 10 van de wet van 24 december 1993 op de overheidsopdrachten.