14 mrt 2014 17:28

Overheidsopdrachten: wijziging van de algemene uitvoeringsregels met betrekking tot de betalingen

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Elio Di Rupo een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari  2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. Die wijzigingen hebben meer bepaald betrekking op de betalingsregels. 

Het ontwerp past de bepalingen van de verificatie- en betalingstermijnen aan. Die aanpassingen gelden voor de opdrachten voor werken, leveringen en diensten. De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn: 

  • de verificatie- en betalingstermijn worden voortaan beschouwd als een globale termijn die in elk geval moet nageleefd worden 
  • de betalingstermijn begint te lopen op de datum van beëindiging van de verificatie in plaats van bij het verstrijken van de verificatietermijn
  • de uitzonderlijke mogelijkheid tot verlenging van de verificatietermijn moet objectief verantwoord worden door de bijzondere aard of eigenschappen van de opdracht 
  • de verlenging van de verificatietermijn of van de betalingstermijn moet voortaan uitdrukkelijk gemotiveerd worden in het bestek
  • de principiële toepassing van de betalingsregels op de promotieopdrachten van werken alsook op de concessies voor openbare werken wordt bevestigd

Het ontwerp kadert in de omzetting van de Europese richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties.

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.