02 mrt 2018 15:47

Overheveling van goederen, wettelijke en contractuele rechten en verplichtingen van de Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters en minister van Sociale Zaken Maggie De Block een ontwerp van koninklijk besluit goed dat goederen, wettelijke en contractuele rechten en verplichtingen van de Hulp- en voorzorgskas voor zeevarenden (HVKZ) naar de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) en de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (HZIV) overhevelt.

De wet van 17 december 2017 tot toewijzing van nieuwe inningstaken aan en tot integratie van sommige opdrachten en een deel van het personeel van de HVKZ in de RSZ en de HZIV is in werking getreden op 1 januari 2018. In dit kader regelt dit ontwerp van besluit de overdracht van de goederen, rechten en verplichtingen van de HVKZ:

  • voor de roerende goederen gebeurt de overdracht aan de HZIV in functie van het overgedragen personeel; de resterende roerende goederen worden overgedragen aan de RSZ
  • de onroerende goederen worden overgedragen aan de RSZ, die de lasten draagt van de onroerende goederen die zich in België bevinden tot aan de ontbinding van de HVKZ
  • de RSZ en de HZIV treden in de rechten en de plichten van de HVKZ met betrekking tot de overgedragen opdrachten (goederen, overeenkomsten en gerechtelijke procedures)

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.