16 jul 2021 17:54

Overplaatsing binnen een onderneming

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende binnen een onderneming overgeplaatste personen.

Het ontwerp van koninklijk besluit voegt in het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 een nieuw hoofdstuk in betreffende binnen een onderneming overgeplaatste personen en beoogt de omzetting van de volgende Europese richtlijnen:

  • richtlijn 2011/98/EU betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat, alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven
  • richtlijn 2014/66/EU betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming

Voor het lang verblijf liggen de nieuwe bepalingen in de lijn van het samenwerkingsakkoord van 2 februari 2018 tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coördinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten, alsook in de lijn van het samenwerkingsakkoord van 6 december 2018 dat uitvoering geeft eraan.

Het ontwerp preciseert de procedureregels die van toepassing zijn op onderdanen van derde landen die in België wensen te verblijven als binnen een onderneming overgeplaatste personen of die ertoe gemachtigd zijn. Er wordt voorzien in verschillende procedureregels naargelang de duur van het verblijf en het soort verblijf. De arbeids- en verblijfsvergunning worden volgens één enkele procedure afgegeven. Het ontwerp voorziet dus in regels die vergelijkbaar zijn met die die gelden voor de afgifte van de gecombineerde vergunning of van de Europese blauwe kaart, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van het statuut van de binnen een onderneming overgeplaatste personen.

Een onderdaan van een derde land zal maximaal één jaar als stagiair en maximaal drie jaar als deskundige of kaderlid kunnen verblijven in de hoedanigheid van een binnen een onderneming overgeplaatste persoon, zelfs als hij aan de andere verblijfsvoorwaarden voldoet. De duur van de verblijfsvergunning zal gelijk zijn aan de duur van de arbeidsvergunning.

Het ontwerp voorziet ook in bijzondere bewijsmodaliteiten en bepaalt aldus hoe de betrokkene het bewijs voor bepaalde verblijfsvoorwaarden moet leveren. Deze regelingen zijn bedoeld om de procedure te vereenvoudigen en te voorkomen dat binnen een onderneming overgeplaatste personen met een te zware administratieve last worden geconfronteerd.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat binnen een onderneming overgeplaatste personen betreft en wat artikel 69duodecies betreft