14 jul 2006 17:00

Ozon

Operationalisering van het federale plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon 2004-2007

Operationalisering van het federale plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon 2004-2007

Minister van Leefmilieu Bruno Tobback stelde de ministerraad de overzichtstabel van de acties voor uit het federale plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon. Het plan bevat federale maatregelen die bijdragen tot een duurzame oplossing van het ozonprobleem. De verzuring en troposferische ozonsmog veroorzaken belangrijke milieuproblemen: schade aan bossen, akkergewassen, en vegetatie. De zomer van 2003 kende een langdurige uitzonderlijk warme weersperiode in België. In die periode stelde men in vergelijking met de zomer van 2000 een stijging met 30% vast van het sterftecijfer bij personen ouder dan 65 jaar. Het federale plan omvat 33 acties, waarvan er 12 volledig uitgevoerd zijn. Om het plan te operationaliseren, besliste de ministerraad de acties op te volgen aan de hand van een overzichtstabel met een stand van zaken per actie. Die dient als input voor de evaluatie van het Nationaal Plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon 2004-2007 die in oktober 2006 binnen de Interministeriële conferentie leefmilieu plaatsvindt.