04 feb 2005 16:00

Participatiefonds

Op voorstel van mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand en Landbouw, en de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van de leden van de Raad van Bestuur van het Participatiefonds (*).

Op voorstel van mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand en Landbouw, en de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot benoeming van de leden van de Raad van Bestuur van het Participatiefonds (*).

Het ontwerp heeft tot doel over te gaan tot hernieuwing van de Raad van Bestuur van het Participatiefonds evenals het benoemen van de Voorzitter en de Ondervoorzitter van het Participatiefonds. Worden benoemd tot lid van de Raad van Bestuur: mevrouw Valérie Saretto, de heer Johan Bortier, de heer Johan Ketelbutter, de heer Jacques Devergnies, de heer Daniël Eysenbrandts, de heer Philippe Laduron, de heer Roger Mené en de heer Fons Smeets. Worden respectievelijk aangesteld als voorzitter en ondervoorzitter van de Raad van Bestuur: de heren Roger Mené en Johan Bortier. (*) dat onder meer leningen toekent aan zelfstandigen, vrije beroepen of KMO's.