21 apr 2017 16:33

Partnerschap tussen het Nationaal Instituut voor radio-elementen en het Studiecentrum voor kernenergie voor het beheer van verbruikt uranium

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Economie Kris Peeters en minister van Energie Marie Christine Marghem om een publiek-publiek partnerschap af te sluiten tussen het Nationaal Instituut voor radio-elementen (IRE) en het Studiecentrum voor kernenergie (SCK-CEN) voor het structurele beheer van het verbruikt uranium.

De ministerraad van 15 juli 2016 heeft aan het IRE en aan het SCK-CEN gevraagd om het actieplan uit te voeren dat ze voorgesteld hadden om zich te kunnen uitspreken over de financiering van een eventuele niet-geïnstitutionaliseerde samenwerking tussen het IRE en het SCK-CEN, zoals, bijvoorbeeld, een publiek-publiek partnerschap (PPP).

De ministerraad keurt het financieringsmechanisme goed en verbindt er zich toe om dit partnerschap te financieren ten belope van 18,235 miljoen euro (in constante waarde 2017) voor het jaar 2017 en het jaar 2018 en ten belope van 8,1 miljoen euro (in constante waarde 2017) vanaf 2019 tot 2045 inbegrepen, onder voorbehoud van het in aanmerking nemen van de volgende vereisten:

  • het SCK-CEN en het IRE doen er alles aan, met strikte inachtneming van de door het FANC opgelegde regels, om een eerste evacuatie van de materialen die zijn opgeslagen op de site van Fleurus zo snel mogelijk uit te voeren voor eind 2018 
  • het SCK-CEN en het IRE zijn bereid om de uitgaven bij het begin van het project te prefinancieren, indien de jaarlijkse allocatie of de beschikbare financiële middelen tijdelijk onvoldoende zouden zijn
  • het SCK-CEN en het IRE ronden hun publiek-publieke partnerschapsproject uiterlijk voor eind mei 2017 af door hun technische, juridische en financiële beginselen indien nodig aan te passen
  • het SCK-CEN en het IRE communiceren dit publiek-publieke partnerschapsproject aan de ministers van Economie en Energie uiterlijk tegen 31 mei 2017

Er zal een nieuwe basisallocatie aangemaakt worden die instaat voor de financiering van de publiek-publieke samenwerking tussen IRE en SCK-CEN zoals deze werd beslist door de regering. De reeds bestaande basisallocatie voor de financiering van het technisch passief van het IRE zal verminderd worden met het bedrag dat op de nieuwe allocatie wordt ingeschreven.

De ministerraad belast de AD Energie met het volgende:

  • het voortzetten van haar begeleidingsopdracht bij de afronding van haar voorstel tot niet-geïnstitutionaliseerde samenwerking met het IRE en het SCK-CEN
  • in samenwerking met de twee instituten contact opnemen met de bevoegde overheden van de Verenigde Staten van Amerika en met het Voorzieningsagentschap EURATOM om hun akkoord te verkrijgen dat nodig is voor het afsluiten van het publiek-publieke partnerschapsproject
  • de maatregelen evalueren die zouden kunnen worden genomen om een duurzaam economisch model te faciliteren voor de productie van radio-isotopen in België en dit zodra dit technisch en economisch mogelijk zal zijn