28 sep 2006 15:17

PB - begrotingscontrole 2006

Deze morgen kwam het kernkabinet samen omtrent de begrotingscontrole 2006. Zoals bekend noopten een aantal tegenvallers tot een extra begrotingscontrole. Na herevaluatie van de verschillende posten in de fiscaliteit en de sociale zekerheid werden zowel meevallers als tegenvallers vastgesteld. Uiteindelijk werd een tekort van 1.241 miljoen euro opgetekend. Vooreerst werd in de belangrijkste posten een tekort van 883 miljoen euro vastgesteld door een fout in de berekening van de inkohieren van de personenbelasting. Daarnaast werd de doelstelling voor de ontvangsten voor de regularisatie verlaagd met 100 miljoen euro tot 150 miljoen euro. Na de besprekingen met eurostat werd beslist om de dotatie van het Fonds voor Spoorweg Infrastructuur te verhogen met 150 miljoen euro. Kleinere posten betreffen de gestegen rentelasten (47 miljoen euro) en de betaling van 13 miljoen euro, conform de afspraak met Brussel inzake de dode hand. Ten slotte levert de eerder dan voorziene indexsprong een meerkost voor de begroting op van 39 miljoen euro.

Deze morgen kwam het kernkabinet samen omtrent de begrotingscontrole 2006. Zoals bekend noopten een aantal tegenvallers tot een extra begrotingscontrole. Na herevaluatie van de verschillende posten in de fiscaliteit en de sociale zekerheid werden zowel meevallers als tegenvallers vastgesteld. Uiteindelijk werd een tekort van 1.241 miljoen euro opgetekend. Vooreerst werd in de belangrijkste posten een tekort van 883 miljoen euro vastgesteld door een fout in de berekening van de inkohieren van de personenbelasting. Daarnaast werd de doelstelling voor de ontvangsten voor de regularisatie verlaagd met 100 miljoen euro tot 150 miljoen euro. Na de besprekingen met eurostat werd beslist om de dotatie van het Fonds voor Spoorweg Infrastructuur te verhogen met 150 miljoen euro. Kleinere posten betreffen de gestegen rentelasten (47 miljoen euro) en de betaling van 13 miljoen euro, conform de afspraak met Brussel inzake de dode hand. Ten slotte levert de eerder dan voorziene indexsprong een meerkost voor de begroting op van 39 miljoen euro.

De begrotingscontrole wees uit dat een aantal ontvangsten hoger liggen dan geraamd, en een aantal uitgaven lager. Het betreft de BEVAK, een aantal posten in de departementen en de primaire uitgaven die lager uitvallen en de verkoop van de Belgische ambassade in Tokyo. Daarenboven werd beslist om de inkohieren van de vennootschappen nog dit jaar volledig uit te voeren. Hierdoor wordt het tekort verminderd met 755 miljoen euro. Bovendien besliste de Raad van Bestuur van Belgacom om een extra dividend uit te keren (opbrengst voor de schatkist 50 miljoen euro). De eerder besliste buffer werd verlaagd als gevolg van de stijgende rentelasten met 50 miljoen euro. Ten slotte wees de herraming van de bijdragen in de sociale zekerheid uit dat er een extra ontvangst van 30 mlj euro zal gerealiseerd worden. Het resterende tekort zal worden aangezuiverd met maatregelen die voorzien worden in de begrotingsopmaak van 2007 en die al in 2006 ongeveer 350 miljoen euro zullen opleveren.