25 mei 2004 18:35

PB-Regering steunt bouwsector-confrontatie met scherpe stijging staalprijzen

Tussen december 2003 en maart 2004 steeg de prijs van het betonijzer met gemiddeld 60 procent. De bouwsector luidde de alarmbel bij de Eerste Minister, Guy Verhofstadt en de federale Minister van Economie, Fientje Moerman (VLD) en drong erop aan opdat de federale opdrachtgevers van bouwwerken met deze situatie zouden rekening houden. Met een nieuwe omzendbrief wil de federale regering de Confederatie Bouw tegemoet komen zodat de federale opdrachtgevers kunnen rekening houden met het geleden nadeel van de aannemers.

Tussen december 2003 en maart 2004 steeg de prijs van het betonijzer met gemiddeld 60 procent. De bouwsector luidde de alarmbel bij de Eerste Minister, Guy Verhofstadt en de federale Minister van Economie, Fientje Moerman (VLD) en drong erop aan opdat de federale opdrachtgevers van bouwwerken met deze situatie zouden rekening houden. Met een nieuwe omzendbrief wil de federale regering de Confederatie Bouw tegemoet komen zodat de federale opdrachtgevers kunnen rekening houden met het geleden nadeel van de aannemers.

De scherpe stijging van de prijs voor betonijzer is een gevolg van de toegenomen vraag naar staal, vooral vanuit China. In maart lag de referteprijs voor staalplaat en staalprofielen gemiddeld 20 procent hoger dan in december van vorig jaar. De prijzen voor het betonijzer stegen evenwel nog sneller doordat betonijzer, in tegenstelling tot andere staalproducten, alleen vervaardigd wordt uit schroot waarvan de prijs sinds juli 2003 bijna is verdubbeld. Vooral de aannemers van infrastructuur- en niet-residentiële bouwwerken lijden onder de forse stijging van de prijzen voor betonijzer. De bouwsector, die in totaal 225.000 mensen tewerkstelt, kent reeds verschillende jaren een minder gunstige conjunctuur. Om faillissementen te vermijden is het volgens Minister Moerman noodzakelijk dat de openbare opdrachtgevers de onvoorspelbaarheid van de huidige situatie en de omvang van de nadelen die eruit voortvloeien erkennen en het eens worden over een snelle en efficiënte schadevergoeding op een uniforme basis. De Commissie voor de Overheidsopdrachten, die zetelt op de Kanselarij van de Eerste Minister, keurde op maandag 10 mei een omzendbrief goed waarmee de federale regering een krachtig signaal wil geven aan de openbare opdrachtgevers. Via de omzendbrief, die consulteerbaar is via het Belgisch Staatsblad en op de Belgische portaalsite, vraagt de federale regering dat aanbestedende overheden de contracten met aannemers uit de utiliteitsbouw herzien. Voor wat de in uitvoering zijnde opdrachten betreft, wordt verwezen naar de Algemene Aannemingsvoorwaarden voor Overheidsopdrachten die als bijlage verscheen bij het KB van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken. Aannemers kunnen conform artikel 16, § 2 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden een aanvraag tot herziening van het contract indienen bij de aanbestedende overheden, op voorwaarde dat zij kunnen aantonen dat zij door de forse stijging van de staalprijs een belangrijk nadeel hebben geleden. De opdrachtgevers wordt gevraagd om met toepassing van artikel 16, § 3 en 4, de aanvragen geval per geval te bestuderen. Voor wat de opdrachten betreft waarbij de indieningdatum van de offertes nog niet verstreken is, vraagt de Commissie voor Overheidsopdrachten erop toe te zien, indien nog mogelijk, dat de herzieningsformule parameters bevat die de reële kosten van de overheidsopdracht vertegenwoordigen overeenkomstig artikel 57, §2, van de wet betreffende de economische herstelmaatregelen van 30 maart 1976. Deze wettelijke bepaling legt immers de verplichting op om parameters te bepalen die de reële kosten van het contract vertegenwoordigen, rekening houdend met een niet-herzienbaar gedeelte van 20%. Tevens dient er op toegezien te worden dat elke parameter van toepassing is op dat gedeelte van de prijs dat beantwoordt aan de kosten die de parameter vertegenwoordigt. In casu is de stijging van de staalprijs zo een parameter.