22 apr 2005 17:00

Pensioen zelfstandigen

Op voorstel van mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, en de heer Bruno Tobback, Minister van Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van het koninklijk besluit (*) houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen.

Op voorstel van mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, en de heer Bruno Tobback, Minister van Pensioenen, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van het koninklijk besluit (*) houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen.

Door een wijziging van artikel 7 bis van het koninklijk besluit van 27 juli 1967 door de programmawet van 24 december 2004, zijn alle meewerkende echtgenoten vanaf 1 juli 2005 verplicht onderworpen aan het volledig sociaal statuut der zelfstandigen. Een bepaalde groep van meewerkende echtgenoten die geboren zijn voor 1 december 1970 kunnen hier echter nadeel van ondervinden. Ze zijn verplicht pensioenbijdragen te betalen, ook al is het mogelijk dat ze gezien hun leeftijd niet genoeg pensioenloopbaan meer kunnen opbouwen om een minimumpensioen te bekomen. Het ontwerp biedt die personen een oplossing. Ze kunnen bepaalde periodes vóór de invoering van het sociaal statuut der meewerkende echtgenoten gelijkstellen met periodes van beroepsactiviteit, als ze vrijwillige bijdragen betalen. (*) van 22 december 1967.