08 dec 2006 16:00

Pensioenbonus

Maandelijkse pensioenbonus voor wie verder werkt na 62 jaar of 44 loopbaanjaren

Maandelijkse pensioenbonus voor wie verder werkt na 62 jaar of 44 loopbaanjaren

De ministerraad heeft het koninklijk besluit goedgekeurd dat de pensioenbonus instelt. De pensioenbonus kent aan personen die met pensioen gaan een bonus toe van 2 euro per dag gepresteerd na 62 jaar of 44 loopbaanjaren. Dit komt overeen met 52 euro per maand of 624 euro per jaar extra voor een jaar langer werken. Dit initiatief van minister van Pensioenen Bruno Tobback voert een maatregel van het generatiepact uit. 'België heeft een belangrijke jobachterstand t.o.v. de Europese Unie: op 100 personen op arbeidsleeftijd zijn er amper 60 aan het werk, dat is 4 minder dan in de EU', zegt minister Tobback. 'De achterstand is in het bijzonder belangrijk voor personen van 55 jaar en ouder. Dit is precies de groep die aan belangrijkheid zal winnen in de loop van de volgende decennia. In de groep van 55 tot 64-jarigen is slechts 1 op 4 aan het werk, terwijl het EU gemiddelde 4 werkenden op 10 bedraagt". Met deze bonus wil de federale regering de mensen nu een stimulans geven om langer actief te blijven en hiervoor beloond te worden. 'De bonus bedraagt 2 euro per dag *', gaat minister Tobback verder. 'De arbeidsdagen die in aanmerking komen, moeten gepresteerd zijn na de leeftijd van 62 jaar of na 44 loopbaanjaren. De bonus komt bovenop het maandelijks pensioen en evolueert op dezelfde wijze als het pensioen (bv. index). De bonus toegekend aan de overleden echtgenoot komt trouwens ook bovenop het overlevingspensioen van de langstlevende echtgenoot'. De maatregel is van toepassing op de pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste ingaan op 1 januari 2007. De bonus geldt enkel voor de gewerkte periodes vanaf 1 januari 2006. Begin volgende week overlegt de regering om na te gaan of voor mensen na hun 65ste ook een bonus kan verkregen worden. Technische fiche Werknemers: De bonus wordt, bovenop het pensioen, toegekend voor elke voltijdse dag van tewerkstelling. Bovendien mag rekening gehouden worden met maximaal 30 dagen gelijkstelling per jaar, mits deze gelijkgestelde dagen de effectief gewerkte dagen aanvullen. De in aanmerking genomen arbeidsdagen moeten gepresteerd zijn na de leeftijd van 62 jaar of 44 loopbaanjaren. De bonus kan worden toegekend - vanaf 1 januari van het jaar waarin de gerechtigde 62 jaar wordt of waarin een 44ste loopbaanjaar aangevat wordt - tot de laatste dag van de maand die voorafgaat aan het pensioen. De bonus bedraagt 2 euro per dag tewerkstelling. Zelfstandigen Dezelfde principes zijn overgenomen, evenwel rekening houdend met de specificiteit van het sociaal statuut der zelfstandigen. De bonus wordt toegekend per kwartaal van beroepsbezigheid als zelfstandige. De referteperiode heeft betrekking op de kwartalen van beroepsbezigheid: - vanaf 1 januari van het jaar waarin de gerechtigde 62 jaar wordt of waarin een 44ste loopbaanjaar aangevat wordt - tot de laatste dag van het kalenderkwartaal voorafgaand aan het pensioen De bonus wordt toegekend voor zover de wettelijk verschuldigde sociale bijdrage (minstens gelijk aan de minimumbijdrage) is betaald op de ingangsdatum van het pensioen. De bonus bedraagt 156 euro per kwartaal (= 2 euro x 312 dagen (= kalenderjaar)). (*) aangevuld met gelijkgestelde dagen (bv. ziekte) die echter beperkt zijn tot 30 per jaar