09 feb 2007 16:00

Pensioendienst van de openbare sector

Weging van de functie van administrateur-generaal bij de pensioendienst van de overheidssector

Weging van de functie van administrateur-generaal bij de pensioendienst van de overheidssector

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van de wegingscommissie om de functie van administrateur-generaal van de pensioendienst van de overheidssector na weging onder te brengen in klasse vijf. De pensioendienst van de overheidssector werd in 2006 als aparte dienst opgericht om de specifieke dossiers van de openbare sector te beheren. Door de complexiteit van de wetgeving terzake en de bijzondere statuten was immers een specifieke aanpak nodig. Zijn bevoegdheden behelzen de federale overheid, maar ook de gefedereerde instellingen, de lokale besturen, de parastatalen en de overheidsbedrijven. Met een personeelsbestand van 515 personen beheert de dienst 36.500 dossiers per jaar en een begroting van 10.023 miljard euro. In de komende jaren zal de dienst het toenemend aantal pensioneringen vooral in de onderwijssector het hoofd moeten bieden en de noodzakelijke wijzigingen in het pensioenregime moeten voorbereiden.