19 jul 2022 10:28

Pensioenen: akkoord over 3 maatregelen die werk ondersteunen en ongelijkheden verminderen

De federale regering bereikte deze maandag een akkoord over 3 nieuwe maatregelen om het pensioenstelsel te hervormen. Het akkoord zet de lijnen uit om zo mensen langer aan de slag te houden, de ongelijkheden bij vrouwen te verminderen en werk te belonen in de berekening van het pensioen.

Volgens minister van Pensioenen Karine Lalieux is het bereikte akkoord “evenwichtig en geeft het antwoord op de huidige uitdagingen rond werkgelegenheid, gelijkheid en sociale rechtvaardigheid.”

Ze houdt zich aan de principes van het regeerakkoord en respecteert verworven rechten van werknemers en integreert een voldoende overgangsperiode.

Pensioenbonus

Om oudere werknemers positief aan te moedigen langer actief te blijven op de arbeidsmarkt, besliste de federale regering een ​​pensioenbonus tussen 2 en 3 euro per dag te introduceren. Deze kan door werknemers opgenomen worden na de datum van hun vervroegd pensioen of die van hun wettelijke pensioenleeftijd.  Het definitieve bedrag van de bonus wordt bepaald na een budgetneutrale analyse.

Deze bonus zal maximaal 3 jaar opgenomen kunnen worden, met 30 gelijkgestelde dagen per kalenderjaar (exclusief tijdskrediet en loopbaanonderbrekingen).

Werk wordt meer gewaardeerd in toegang tot het minimumpensioen

Ruim 758.000 mensen ontvingen op 1 januari 2022 een minimumpensioen. Het gaat om 20% bij gepensioneerde werknemers en om 68,5% van de gepensioneerde zelfstandigen.

Conform het regeerakkoord, zal naast een minimale loopbaanperiode van 30 jaar voor toegang tot het minimumpensioen, een effectieve arbeidsvoorwaarde van 20x250 dagen (strikt criterium) en 20x156 dagen (zacht criterium) op de hele loopbaan (14.040 dagen) nodig zijn en zal dit vanaf 2024 via een overgangsperiode en graduele basis worden ingevoerd.

Voor werknemers in invaliditeit, wordt de feitelijke arbeidsvoorwaarde verlaagd. De dagen van zwangerschapsverlof, borstvoedingsverlof en palliatief zorgverlof, evenals de perioden waarvoor de persoon wordt erkend als persoon met een handicap, tellen als dagen effectieve arbeid.

Herwaardering van deeltijds werk

Bij deeltijdwerk gaat het vooral om vrouwelijke werknemers. Het heeft een directe impact op de hoogte van hun pensioenen en kan hen uitsluiten van het recht op een minimumpensioen bij gebrek aan een voldoende lange loopbaan. Ter herinnering: het pensioen van vrouwen ligt zelfs vandaag de dag gemiddeld 33% lager dan dat van mannen.

Dit onrecht wordt door de beslissing in de federale regering deels rechtgetrokken door te voorzien in een herwaardering van deeltijds werk in de berekening van het minimumpensioen.

Deze nieuwe maatregelen maken deel uit van de hervorming van het pensioenstelsel die sinds het begin van de legislatuur werd doorgevoerd. Dit komt naast de stijging van het minimumpensioen tot 1500 euro netto (buiten indexering en walvaartsaanpassing) in 2024, de afschaffing van de correctiecoëfficiënt voor het pensioen van de zelfstandigen, de hervorming van de overgangsuitkering of zelfs de verhoging van het berekeningsplafond.