19 apr 2013 14:40

Pensioenen en sociale uitkeringen van zelfstandigen aangepast aan de welvaart

De ministerraad keurt twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die de sociale uitkeringen voor de zelfstandigen voor 2013 en 2014 aan de welvaart aanpassen en de inkomensgrens voor de pensioenen verhogen. De beslissing volgt het advies van de sociale partners over de koppeling van de uitkeringen aan de welvaart.

Op 1 september 2013 verhogen de sociale uitkeringen voor zelfstandigen met 1,25% voor:

  • het minimumpensioen
  • de forfaitaire arbeidsongeschiktheid
  • de forfaitaire invaliditeitsuitkering zonder stopzetting
  • de uitkering van de sociale faillissementsverzekering

Het bedrag van de eerste inkomensgrens voor de berekening van het pensioen van zelfstandigen wordt vanaf 2013 verhoogd met 2%. Het gaat om een tweejaarlijke aanpassing. Boven dit bedrag wordt een lagere coëfficiënt op de beroepsinkomsten toegepast voor de berekening van het pensioen.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 131bis, § 1septies, van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen

ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 10, § 2, van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie