03 feb 2011 12:58

Pensioenen plaatselijke besturen

Financiering van pool 2 van pensioenen lokale besturen

Financiering van pool 2 van pensioenen lokale besturen

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat een bedrag uit het egalisatiefonds toekent aan pool 2 voor de pensioenen van personeelsleden van de lokale besturen. Het voorstel van minister van Pensioenen Michel Daerden  dient om de tekorten voor 2008 en 2009 te dekken. De verrichting gebeurt binnen de fondsen die het RSZPPO beheert, zonder financiële tussenkomst van de staat.

Er bestaan twee pensioenstelsels voor de vastbenoemde ambtenaren van de lokale besturen, pool 1 en pool 2 genaamd. De bijdragevoet van de stelsels wordt elk jaar vastgelegd door het beheerscomité van de RSZPPO in functie van de beraamde ontvangsten en uitgaven. Om de verminderde bijdragevoeten te compenseren, wordt een bijdrage uit het egalisatiefonds toegekend in afwachting van een grondige hervorming van de financiering van beide pensioenstelsels.

De ministerraad heeft de minister van Financiën bovendien belast om een overleg te organiseren met de Verenigingen van de Vlaamse, Waalse en Brusselse Steden en Gemeenten alsook met de verenigingen van de Vlaamse en Waalse provincies.