14 jul 2006 17:00

Pensioenen van de openbare sector

Technische wijzigingen en nieuw perequatiemechanisme

Technische wijzigingen en nieuw perequatiemechanisme

Op voorstel van Minister van Pensioenen Bruno Tobback keurde de ministerraad een voorontwerp van wet goed over de pensioenen van de openbare sector. Het voorontwerp bestaat uit twee luiken. Het eerste luik omvat wijzigingen, hoofdzakelijk van technische aard, die de wetgeving op de pensioenen van de openbare sector aanpassen. Daarmee wil men tegemoet komen aan de opmerkingen van het Rekenhof, aan gerechtelijke beslissingen of een antwoord bieden op vragen van Departementen, om de wetgeving te verduidelijken of te actualiseren. Het tweede luik stelt een nieuw, transparanter en meer solidair perequatiemechanisme in. De perequatie zal niet langer op individuele wijze gebeuren, maar op basis van korven die elk overeenstemmen met een welbepaalde sector van de openbare diensten. In dit stelsel zijn alle pensioenen verbonden aan een welbepaalde korf en worden alle pensioenen van een zelfde korf elke twee jaar geperequateerd ten belope van hetzelfde percentage. Dit percentage wordt vastgesteld op basis van de verhogingen van de maxima van de weddenschalen binnen een referentieperiode van twee jaar en van de weddenbijslagen die verbonden zijn aan de meest representatieve rustpensioenen van de korf in kwestie. Die laatste moeten ingegaan zijn binnen de vier jaar die aan de referentieperiode voorafgaan. Het voorontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State.