29 sep 2011 13:25

Pensioenen van zelfstandigen

Verhoging van de eerste loondrempel voor de berekening van de pensioenen van zelfstandigen

Verhoging van de eerste loondrempel voor de berekening van de pensioenen van zelfstandigen

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat minister van KMO's en Zelfstandigen Sabine Laruelle en minister van Pensioenen Michel Daerden voorstellen om de eerste loondrempel voor de berkening van de pensioenen van zelfstandigen te verhogen. De eerste loondrempel in het stelsel van de zelfstandigen waarboven een lagere coëfficiënt voor de berekening van het pensioen wordt toegepast, wordt met 0,7% verhoogd voor de jaren na 2010. (De huidige loondrempel bedraagt 31 820,77 euro en is gekoppeld aan de spilindex.) 

Een gelijkaardige verhoging kwam er ook in het stelsel van de werknemers.

(*) tot uitvoering van artikel 10, § 2, van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen, met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie.