04 feb 2022 17:54

Pensioenen: wijziging van diverse bepalingen betreffende de overgangsuitkering - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Karine Lalieux en minister van Zelfstandigen David Clarinval, in tweede lezing, een voorontwerp van wet goed dat hoofdzakelijk diverse bepalingen betreffende de overgangsuitkering en het overlevingspensioen wil aanpassen in de pensioenstelsels van de overheidssector, de werknemers en de zelfstandigen.

In het stelsel van de ambtenaren:

  • de voorwaarde van vijf dienstjaren om in aanmerking te komen voor de opening van het recht op een overlevingspensioen in de overheidssector, in geval van het overlijden van de echtgenoot na het definitief uit dienst treden, wordt geschrapt
  • voor wat betreft de regels inzake cumulatie met een overlevingspensioen wordt het "rustpensioen wegens gezondheidsredenen of lichamelijke ongeschiktheid in de openbare sector" vervangen door het "rustpensioen dat vóór de wettelijke pensioenleeftijd ambtshalve werd toegekend in de overheidssector, met inbegrip van een rustpensioen wegens gezondheidsredenen of lichamelijke ongeschiktheid"
  • de mogelijkheid om een overgangsuitkering te cumuleren in de pensioenregeling voor ambtenaren met een ambtshalve opruststelling vóór de wettelijke pensioenleeftijd, met inbegrip van de oppensioenstelling wegens lichamelijke ongeschiktheid, wordt ingevoerd om overeen te komen met het stelsel van de werknemers

In het stelsel van de werknemers:

  • er wordt een terminologische correctie ingevoerd, uitsluitend in het Frans, namelijk op verschillende plaatsen in de regelgeving worden de woorden "époux" vervangen door "conjoint"
  • een aanvraag voor een overlevingspensioen geldt voortaan als een aanvraag voor een overgangsuitkering en omgekeerd
  • voor wat betreft de regels inzake cumulatie met een overlevingspensioen worden de woorden "een rustpensioen wegens gezondheidsredenen of lichamelijke ongeschiktheid in de openbare sector" vervangen door "een rustpensioen dat vóór de wettelijke pensioenleeftijd ambtshalve werd toegekend in de overheidssector, met inbegrip van een rustpensioen wegens gezondheidsredenen of lichamelijke ongeschiktheid"

In het stelsel van de zelfstandigen:

  • een aanvraag voor een overlevingspensioen geldt voortaan als een aanvraag voor een overgangsuitkering en omgekeerd
  • voor wat betreft de regels inzake cumulatie met een overlevingspensioen worden de woorden "een rustpensioen wegens gezondheidsredenen of lichamelijke ongeschiktheid in de openbare sector" vervangen door "een rustpensioen dat vóór de wettelijke pensioenleeftijd ambtshalve werd toegekend in de overheidssector, met inbegrip van een rustpensioen wegens gezondheidsredenen of lichamelijke ongeschiktheid"

Het voorontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State. Het kan ter ondertekening aan de Koning worden voorgelegd, met het oog op indiening aan de Kamer van volksvertegenwoordigers.