19 dec 2013 16:42

Pensioenhervorming: Laatste maanden van de loopbaan tellen voortaan mee

De federale regering heeft in eerste lezing beslist om voortaan de laatste gewerkte maanden van de loopbaan te laten meetellen voor de pensioenberekening. 

In het werknemersstelsel worden de maanden gewerkt in het jaar van pensionering niet meegenomen in de berekening van het pensioenbedrag. De federale regering beslist dat de laatste maanden van de loopbaan voortaan wél zullen worden meegenomen.

voorontwerp van wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 23 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers