09 jun 2006 12:25

Pensioenrechten

Toepassing op de Benelux Economische Unie van de overdracht van pensioenrechten tussen de Belgische pensioenregelingen en die van de instellingen van internationaal publiek recht

Toepassing op de Benelux Economische Unie van de overdracht van pensioenrechten tussen de Belgische pensioenregelingen en die van de instellingen van internationaal publiek recht

Op voorstel van mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, en van de heer Bruno Tobback, Minister van Pensioenen, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de bepalingen van de wet (*) tot regeling van de overdracht van pensioenrechten tussen Belgische pensioenregelingen en die van instellingen van internationaal publiek recht toepasselijk maakt op de Benelux Economische Unie. Het statuut van de Europese ambtenaren en de regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden van de Gemeenschappen voorzien in de mogelijkheid om een bedrag, dat overeenstemt met de actuariële tegenwaarde of met de afkoopwaarde van de (wettelijke) pensioenrechten opgebouwd vóór de indiensttreding bij een Europese instelling, over te dragen naar de regeling voor de gemeenschapspensioenen. De wet van 10 februari 2003 heeft overigens een nieuw systeem ingevoerd voor de overdrachtaanvragen ingediend vanaf 1 januari 2002. In dit nieuwe systeem: - heeft België gekozen voor de afkoopwaarde van verworven pensioenrechten; - vervult de Rijksdienst voor Pensioenen de rol van centraliserend bestuur ten opzichte van de Gemeenschappen; - de ambtenaar die de Gemeenschappen verlaat om een beroepsactiviteit uit te oefenen in België kan voortaan de overdracht naar de Belgische pensioenregeling aanvragen van de pensioenrechten die hij heeft opgebouwd in de pensioenregeling van de Gemeenschappen (in dit geval het bedrag dat overeenstemt met de actuariële tegenwaarde). Deze wet is van toepassing op de gemeenschapsinstellingen zelf (Europese Commissie, Raad, Europees Parlement, Hof van Justitie en Rekenhof), op de gemeenschapsorganen (Economisch en Sociaal Comité en Comité van de Regio's) alsook op de gemeenschapgerichte instellingen. Het ontwerp van koninklijk besluit maakt de bepalingen van de wet van 10 februari 2003 ook van toepassing op het Secretariaat-Generaal van de Benelux Economische Unie, zoals gevraagd in de brief van 24 maart 2005. Het ontwerp wordt ter onderhandeling voorgelegd aan de vakorganisaties en zal daarna voor advies worden voorgelegd aan de Raad Van State. (*) van 10 februari 2003.