16 nov 2018 18:04

Pensioenrechten voor verloven toegekend aan het personeel van bpost

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine een ontwerp van koninklijk besluit goed dat aan het personeel van bpost pensioenrechten toekent voor verloven voorafgaand aan het pensioen.

Het ontwerp van koninklijk besluit voert artikel 16 uit van de wet van 6 januari 2014 door aan de bij die wet gevoegde lijst de volgende verloven toe te voegen:

  • het specifieke verlof voorafgaand aan het pensioen, op basis van het akkoord van 23 juli 2015 over de invoering van de "Next Gen"-organisatie
  • het verlof voorafgaand aan het pensioen voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst 2016 van 2 juni 2016
  • de voorafgaande verloven voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst 2016-2017 van 30 september 2016

Het ontwerp mag ter ondertekening aan de Koning worden voorgelegd. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst in de bijlage van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet met  de verloven voorafgaand aan de pensionering toegekend krachtens het akkoord van 23 juli 2015 over de invoering van de NEXT GEN-organisatie ten gevolge van het project Alpha, de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2016 en de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 september 2016, gesloten tussen bpost en de vakbonden vertegenwoordigd in het Paritair Comité van bpost