12 jan 2018 16:19

Pensioenstelsel der zelfstandigen: verhoging van de minimumovergangsuitkering

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en minister van Zelfstandigen Denis Ducarme een voorontwerp van wet goed over de welvaartsaanpassingen 2017-2018 in het pensioenstelsel der zelfstandigen.

Het voorontwerp voert een welvaartsaanpassing in het pensioenstelsel der zelfstandigen uit, zoals voorzien in het interprofessioneel akkoord 2017-2018. Het verhoogt het minimumbedrag van de overgangsuitkering met 1,7%. Het ontwerp heeft uitwerking, met terugwerkende kracht, vanaf 1 september 2017.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie voor wat betreft de minimumovergangsuitkering