26 apr 1996 17:00

Persbericht

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 26 april 1996 De Ministerraad vergaderde op vrijdag 26 april 1996, op Hertoginnedal, van 11.00 uur tot 13.15 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Ministerraad nam kennis van de onderhandelingen die in het gemeenschappelijk comité tussen de overheid en de vakbonden (comité A) werden gevoerd. Deze onderhandelingen leidden tot het ontwerp van protocolakkoord voor 1995-1996 betreffende: - de arbeidsherverdeling en de arbeidsduurvermindering; - de minimale rechten; - het vakbondstatuut. De Raad keurde het ontwerp goed. Daarnaast nam de Ministerraad kennis van de landbouwprijsvoorstellen van de Europese Commissie en van de begeleidende maatregelen voor het verkoopseizoen 1995-1996. ( persbericht 1 van 26/04/1996) In een ontwerp van Koninklijk Besluit werd het budget voor betaald +educatief verlof voor het schooljaar 1996-1997 vastgelegd op 2 miljard frank. ( persbericht 2 van 26/04/1996) De Ministerraad stemde ook in met een voorontwerp van wet dat de +overeenkomst goedkeurt die tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika gesloten werd over wederzijdse rechtshulp bij de opsporing, de vervolging en de bestraffing van misdrijven. ( persbericht 3 van 26/04/1996) * * * De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waardoor de heer A. Martens wordt voorgedragen als werkend lid van het Comité Overheidsbedrijven. Deze is Bestuurder-adjunctdirecteur bij de NMBS. Hij zal de heer R. De Muynck vervangen, die op rust is. Daarnaast werd een ambtenaar via een ontwerp van Koninklijk Besluit overgedragen van het Ministerie van Middenstand en Landbouw naar het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Verder nam de Ministerraad kennis van het tweede evaluatieverslag van de Permanente Groep der Administraties, die belast is met de controle over de uitvoering van de zogenaamde "MOXresolutie". ( persbericht 4 van 26/04/1996) Ook ging de Ministerraad akkoord met de uitvoering +van aanpassingswerken aan de ATEA-telefooncentrales van de Rijkswacht. ( +persbericht 5 van 26/04/1996) Het artikel 52sexies over de kruisparticipaties tussen onafhankelijke vennootschappen en het stemrecht dat aan deze participaties is verbonden, wordt gewijzigd. Hiermee komt een einde aan de interpretatieproblemen rond dit artikel. In het kader van de uitvoering van de begroting 1996 nam de Ministerraad kennis van de stand van zaken van het programma voor de verkoop van staatseigendommen van de Regie der Gebouwen. ( persbericht 6 van 26/04/1996) In een nota werd de Ministerraad nader ingelicht over de problematiek+ van de dolle koeienziekte en de gevolgen hiervan voor de Belgische rundvleessector. ( persbericht 7 van 26/04/1996) Verder besliste de Ministerraad om het vredesproces in +BosniëHerzegovina te ondersteunen. ( persbericht 8 van 26/04/1996) België zal tenslotte deelnemen aan de elfde wedersamenstelling van de werkmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie. Dit is een dochteronderneming van de Wereldbank, opgericht ter ondersteuning van de ontwikkeling van de armste landen. ( persbericht 9 van 26/04/1996)