15 mrt 1996 16:00

Persbericht

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 15 maart 1996 De Ministerraad vergaderde op vrijdag 15 maart 1996, op Hertoginnedal, van 10.00 uur tot 12.30 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. Vooreerst regelde de Ministerraad de aansprakelijkheid van de ambtenaren bij de uitoefening van hun ambt. Hiertoe keurde de hij een voorontwerp van wet en een ontwerp van Koninklijk Besluit goed. ( persbericht 1 van 15/03/1996) Tevens werd de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden +uitgebreid. ( persbericht 2 van 15/03/1996) Vanaf 1 juli 1996 tot 31 december 1996 zal België de Westeuropese Unie (WEU) voorzitten. De Ministerraad besprak de organisatie van dit Belgisch Voorzitterschap. ( persbericht 3 van 15/03/1996) Verder besprak de Ministerraad de stand van zaken in het Comité A en +de ontmoeting met de sociale partners. In het kader van de informatisering van de Rechterlijke Orde werd het project goedgekeurd voor informatisering en kantoorautomatisering van de 5 parketten-generaal en van de correctionele griffies van de hoven van beroep. ( persbericht 4 van 15/03/1996) Op 29 maart 1996 zal in Turijn de Intergouvernementele Conferentie +(IGC) van de EU plaatshebben. In het kader van de voorbereiding van deze conferentie: - besprak de Ministerraad het memorandum van de Beneluxlanden; - hechtte de Ministerraad zijn goedkeuring aan het akkoord dat de federale Overheid, Gemeenschappen en de Gewesten hebben bereikt inzake de vertegenwoordiging van de federale Overheid en Gemeenschappen en Gewesten op de Intergouvernementele Conferentie (IGC).( persbericht 5 van 15/03/1996) * * * De Ministerraad keurde drie aankopen goed voor de strijdkrachten. ( persbericht 6 van 15/03/1996) Daarnaast werd de vervanging geregeld van ambtenaren die tijdelijk +vrijgesteld zijn van hun functie. In het kader van de toepassing van internationale verdragen en overeenkomsten door België, keurde de Ministerraad 10 voorontwerpen van wet goed. Deze voorontwerpen behandelen de volgende onderwerpen: 1) het Verdrag nr. 129 van de Internationale Arbeidsconferentie over de arbeidsinspectie in de landbouw; 2) en 3) Het Verdrag inzake de wet die van toepassing is op de onderhoudsverplichtingen en het Verdrag over de erkenning en de uitvoering van beslissingen over onderhoudsverplichtingen; 4) de Overeenkomst en het Aanvullend Protocol over meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand; 5) Het Verdrag over de toetreding van Spanje en Portugal tot het Verdrag over de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken; 6) de Overeenkomst tussen België en Algerije i.v.m. belastingen; 7) de Overeenkomst tussen België en Indië i.v.m. belastingen; 8) Het Samenwerkingsakkoord tussen de EGKS-lidstaten en de EGKS, enerzijds, en Slovenië anderzijds; 9) de Partner- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten en de Oekraïne; 10) het Verdrag over nucleaire veiligheid. ( persbericht 7 van 15/03/1996). Tot slot nam de Ministerraad kennis van de mededeling van: - de Minister van Volksgezondheid over de actuele situatie van het Pasteur-Instituut; - de Minister van Buitenlandse Zaken i.v.m. Oost-Slavonië en Rwanda; - de Eerste Minister en van de Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking i.v.m. de terugkeer van medische coöperanten naar Burundi; - de Minister van Tewerkstelling en Arbeid over de ongelijke behandeling inzake brugpensioenen voor mannen en vrouwen.