07 mrt 1996 16:00

Persbericht

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 7 maart 1996 De Ministerraad vergaderde op donderdag 7 maart 1996, in de Wetstraat 16, van 8.15 uur tot 11.30 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. Vooreerst keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed over de collectieve regeling van schulden van particulieren. Het voorontwerp voorziet m.a.w. een procedure voor een schuldenregeling, voor particulieren die hun schulden niet meer kunnen betalen. Hierbij worden alle schuldeisers samengebracht om tot een collectieve schuldenregeling te komen. ( persbericht 1 van 07/03/1996) In het kader van het tewerkstellingsbeleid besliste de Ministerraad +om: - zowel de vormen van loopbaanonderbreking uit te breiden, als de categorieën van werkzoekenden die werknemers met loopbaanonderbreking kunnen vervangen; ( persbericht 2 van 07/03/1996) - een model van een eerste werkervaringscontract en een +geactualiseerd model van een stage-overeenkomst voor de openbare sector in te voeren. ( persbericht 3 van 07/03/1996) * * * De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de reglementering aanpast over de vereenvoudiging van de loopbanen en de weddeschalen van de ambtenaren. ( persbericht 4 van 07/03/1996) Om de onaangepaste huisvesting van de Vredegerechten, de +Politierechtbank en het Politieparket van Gent te verbeteren, werd beslist om een bestaand of nog op te richten gebouw te huren. ( persbericht 5 van 07/03/1996) In het kader van de wetenschappelijke ondersteuning van een duurzame ontwikkeling keurde de Ministerraad een meerjarenbudget van 2.880 miljoen goed. ( persbericht 6 van 07/03/1996) Tevens werd een Europese Richtlijn omgezet naar Belgisch recht. Het +betreft hier de erkenning van de gelijkwaardigheid van het diploma dat toegang geeft tot het beroep van advocaat in de EU. ( persbericht 7 van 07/03/1996) In het kader van de strategische consolidatie van Belgacom en conform+ de akkoorden die Belgacom sloot met haar strategische partner, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van Koninklijk Besluit goed. Het eerste ontwerp wijzigt het beheerscontract tussen de Staat en Belgacom op het vlak van de toewijzing van de winst van Belgacom. Het tweede ontwerp wijzigt de statuten van Belgacom. ( persbericht 8 van 07/03/1996) Tevens nam de Ministerraad kennis van de mededelingen van de Minister van Economie en Telecommunicatie i.v.m. de Nationale Instelling voor Radio-actief Afval en Verrijkte Splijtstoffen (NIRAS) en het Instituut voor Radio-elementen (IRE). De Ministerraad besprak eveneens de verdeelsleutels voor de verdeling van de winst van de Nationale Loterij voor 1995. Verder werd het budget van de revalidatieverstrekkingen voor 1996 op 8,740 miljard frank vastgelegd. ( persbericht 9 van 07/03/1996) Tevens besprak de Ministerraad de problematiek van de BTWtarieven in +de sierteelt. Tot slot besprak de Ministerraad, in het kader van de voorbereiding van de BENELUX-top, een ontwerp van memorandum over de Intergouvernementele Conferentie (IGC).