16 jan 2008 13:29

Persbericht: kalender ratificatie Verdrag van Lissabon

De door de Eerste Minister voorgestelde kalender voor de ratificatie van Het Verdrag van Lissabon werd goedgekeurd.

De door de Eerste Minister voorgestelde kalender voor de ratificatie van Het Verdrag van Lissabon werd goedgekeurd.

 

Op het Overlegcomité van 16 januari 2008 werd de door de Eerste Minister voorgestelde kalender voor de ratificatie van Het Verdrag van Lissabon goedgekeurd.

Hiermee engageren de regeringen van de drie gewesten, de drie gemeenschappen en de federale regering zich om het ratificatieproces voor het zomerreces van 2008 rond te hebben.

Ter voorbereiding van deze kalender finaliseerde de federale regering op 11 januari 2008 de memorie van toelichting en de vertaling van de memorie van toelichting . Op 14 en 16 januari  werden respectievelijk het akkoord van Inspectie van Financiën en van de Minister van Begroting gegeven. Bovendien is het Verdrag reeds nu vrijdag, 18 januari, op de federale ministerraad geagendeerd.

 

De goedgekeurde agenda ziet er voor de komende maanden als volgt uit:

 

- januari 2008: agendering bij de diverse regeringen waarna aanvragen voor Adviezen Raad van State worden ingediend.

 

- maart 2008: indiening bij en behandeling door de parlementaire assemblees

 

- objectief: neerlegging van het ratificatie-instrument voor het zomerreces

 

De verschillende politieke actoren van België willen met deze strakke timing een bewijs leveren voor hun gehechtheid aan het Verdrag van Lissabon en voor het feit dat ons grondwettelijk stelsel ons niet noodzakelijk dwingt om bij de achterblijvers te behoren. Met een snelle ratificatie wil ons land ook aantonen dat het als stichtend lid zijn voortrekkersrol in de Europese integratie ook de komende jaren volop wil blijven spelen.