16 sep 2009 15:48

Persbericht van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Publicatie van het Documentatieblad van het Studie- en Documentatiedienst van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Publicatie van het Documentatieblad van het Studie- en Documentatiedienst van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Het jongste nummer van het Documentatieblad biedt een aantal artikels aan die als houvast en referentie kunnen dienen bij een aantal actuele thema’s: de financiering van de deelgebieden, de steun van de overheid aan de financiële instellingen en de opmaak van de Europese begroting. De bijdrage van K. Algoed en W. Van den Bossche vormt een handige wegwijzer doorheen de op het eerste gezicht complexe wereld van dotaties en verdeelsleutels die de financiering van de gewesten en gemeenschappen beheersen. L. Buffel geeft een bijgewerkt overzicht van de door de verschillende regeringen van dit land genomen steunmaatregelen aan de financiële instellingen en vooral van hun weerslag op de financiën van de overheden. Het artikel van E. Vanalme en L. Coosemans geeft niet alleen een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de EU, maar wijst ook op een aantal pijnpunten en uitdagingen. Hierbij vindt u de inhoudsopgave:  
Jaarlijks verslag 2009 - synthese    HOGE RAAD VAN FINANCIËN, Studiecommissie voor de Vergrijzing  Final Report - Executive Summary      High Level Committee on a new Financial Architecture Eindrapport - Samenvatting    Comité op hoog niveau voor een nieuwe financiële architectuur De steunmaatregelen van de Belgische overheden ten gunste van de financiële sector en de ­weerslag ervan op de overheidsfinanciën             BUFFEL L. Bijzonder Financieringswet in een notendop (met een illustratie voor het jaar 2009)             ALGOED K. & VAN DEN BOSSCHE W De Europese begroting in de periode 2007-2013: een breuk met het verleden?             COOSEMANS L. & VANALME E.
  De artikels en de abstracts bevinden zich op de website van de Studie- en Documentatiedienst van de Federale Overheidsdienst Financiën:
 http://www.docufin.fgov.be/intersalgnl/thema/publicaties/documenta/2009/InhoudDocblad_2009.htm   De gepubliceerde artikels verbinden enkel de auteurs. Zij mogen niet beschouwd worden als een officieel standpunt van de FOD Financiën of van de Minister van Financiën. Een afzonderlijk nummer van dit tijdschrift over overheidsfinanciën en het economisch beleid in de ruime zin kan verkregen worden door storting of overschrijving van 17,39 euro op postrekening 679‑2004098‑78 van de A.O.I.F., 1030 Brussel, met de vermelding “Documentatieblad – Studie- en Documentatiedienst”. Meer inlichtingen over deze en andere publicaties van die dienst kunnen verkregen worden bij de Studie- en Documentatiedienst (tel. 0257/639 08) of via de webstek van de dienst http://www.docufin.fgov.be.