29 apr 2010 16:01

Personeel openbaar ambt

Berekening van de sociale bijdrage op de eindejaarspremie

Berekening van de sociale bijdrage op de eindejaarspremie

Minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit voorgelegd dat een bepaling over de eindejaarspremie voor ambtenaren wijzigt (*).

Het ontwerp vervangt een bepaling van het koninklijk besluit die aanleiding gaf tot uiteenlopende interpretaties. De nieuwe bepaling die de ministerraad nu heeft goedgekeurd, beperkt de berekeningsbasis van de sociale bijdragen op de eindejaarspremie tot de verhoging van de toelage (indexering niet meegeteld). De bepaling heeft uitwerking vanaf 1 december 2008. 

(*) ontwerp van kb tot wijziging van diverse reglementaire bepalingen houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan sommige titularissen van een ten laste van de schatkist bezoldigd ambt.