22 okt 2004 17:00

Personeel van de restaurants van verschillende FOD's

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, onderzocht de Ministerraad de problematiek van het restaurantpersoneel naar aanleiding van de verhuis van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, FOD Volksgezondheid, FOD Sociale Zekerheid en de Administratie der Pensioenen naar het eurostationgebouw (Brussel-zuid).

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, onderzocht de Ministerraad de problematiek van het restaurantpersoneel naar aanleiding van de verhuis van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, FOD Volksgezondheid, FOD Sociale Zekerheid en de Administratie der Pensioenen naar het eurostationgebouw (Brussel-zuid).

In het kader van het beleid om te komen tot een moderner beheer van het patrimonium, heeft de Regering beslist om vanaf 2001 via een programma een groot aantal te renoveren gebouwen te koop te stellen, teneinde de huisvesting van de ambtenaren van de federale departementen te verbeteren. Verscheidene diensten moeten dus op korte of iets langere termijn elders ondergebracht worden om de verkochte of afgestane gebouwen te ontruimen. In het hervestigingsprogramma is bepaald dat in de noordvleugel van het Eurostationgebouw (blok 2) volgende diensten ondergebracht zullen worden: - de FOD Werkgelegenheid en Arbeid (momenteel in de Belliardstraat) - de FOD Volksgezondheid en Sociale Zekerheid (momenteel in de RAC) - de Administratie der Pensioenen van de FOD Financiën (momenteel de Financietoren) Deze verhuis heeft tot gevolg dat twee restaurants (van de FOD Volksgezondheid - Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid - Arbeid) gesloten zullen moeten worden, terwijl in het Eurostation 2-gebouw een nieuw restaurant geopend zal worden. Zo'n 3.524 personen zullen in het Eurostationgebouw hun intrek nemen. Uit statistieken blijkt dat één personeelslid op drie zijn maaltijd in het bedrijfsrestaurant nuttigt. Er zijn dus plannen opgesteld voor de inrichting van een keuken met een piekcapaciteit van 1500 dagelijkse maaltijden. Het personeel dat nodig is om het Eurostationrestaurant te doen draaien, wordt dus geschat op 65 mensen. Momenteel werken er 106 mensen in de restaurants die op het punt staan gesloten te worden. Vandaag heeft de Ministerraad dus een mobiliteitsplan goedgekeurd, met het oog op behoud van werkgelegenheid van iedereen die betrokken is bij deze overdracht. De 106 personeelsleden van de restaurants zullen dus verzocht worden deel te nemen aan een selectieproef bij Selor, om te beslissen over hun reaffectatie. De ambtenaren zullen kunnen kiezen tussen: - het toekomstige restaurant in Eurostation 2 (65 mensen) - de reaffectatie in andere taken binnen de FOD?s - mobiliteit naar gevangenissen of musea, waar er behoefte is aan personeel. De Minister heeft het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid (OFO) reeds verzocht opleidingen uit te werken voor onder andere archivaris en toezichter, zodat de ambtenaren van niveau D volop gebruik kunnen maken van de mobiliteitsmogelijkheden die hen geboden worden. Voor de structurele organisatie van het Eurostationrestaurant blijkt de formule van een staatsdienst met afzonderlijk beheer de meeste voordelen te bieden. Men richt dus een werkgroep met vertegenwoordigers van de betrokken FOD's en sociale diensten op, om de concrete modaliteiten van oprichting en werking van een dergelijke dienst uit te werken. Deze Staatsdienst zou daarnaast ook kunnen instaan voor de geleidelijke inrichting van een centrale «catering» dienst, die zou zorgen voor de bedeling van warme maaltijden aan de kantines van de verschillende FOD?s in Brussel. De werkgroep zal dus ook instaan voor de analyse van de behoeften bij de verschillende FOD?s POD?s en instellingen van openbaar nut in de Brusselse agglomeratie met de oprichting van een centrale «catering» dienst in het vooruitzicht.