09 jun 2005 17:00

Personeel wetenschappelijke instellingen

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, houdende diverse wijzigingen aan de regelgeving betreffende het administratief en technisch personeel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat en de integratie van de bijzondere graden van niveau 1 naar de nieuwe loopbaan van niveau A van het Rijkspersoneel.

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, houdende diverse wijzigingen aan de regelgeving betreffende het administratief en technisch personeel van de wetenschappelijke instellingen van de Staat en de integratie van de bijzondere graden van niveau 1 naar de nieuwe loopbaan van niveau A van het Rijkspersoneel.

Het ontwerp integreert in de nieuwe loopbaan van niveau A de bijzondere graden van niveau 1 van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid, het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie, het Koninklijk Museum voor van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, de Nationale Plantentuin van België en de tien wetenschappelijke instellingen (*), die onder de Programmatorische overheidsdienst Wetenschapsbeleid vallen. Dankzij de integratie kunnen de betrokken personeelsleden zich op tijd inschrijven voor de gecertificeerde opleidingen. (*) Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Belgisch Instituut voor Ruimte-aëronomie, Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, Koninklijke Sterrenwacht van België, Koninklijke Bibliotheek van België, Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium en het Rijksarchief.