09 jun 2005 17:00

Ministerraad van 9 juni 2005

De Ministerraad vergaderde op donderdag 9 juni 2005, Wetstraat 16, vanaf 8 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op donderdag 9 juni 2005, Wetstraat 16, vanaf 8 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Eerste Minister kondigde aan dat de Regering op maandag, tijdens de onderhandelingen met de sociale partners, twee voorstellen over de eindeloopbaan zal bespreken. Het gaat om een algemeen document, een initiatief van de Minister van Werk, en een reeks concrete voorstellen over de herstructurering van ondernemingen, meer bepaald het prepensioen. Wat de beslissingen van de Ministerraad betreft, vestigde hij de aandacht op het voorontwerp van wet inzake het vastleggen van vliegprocedures. Hij benadrukte ook dat de Ministerraad een aantal maatregelen over administratieve vereenvoudiging heeft goedgekeurd, die de Staatssecretaris belast met deze materie heeft voorgesteld.

Verstrekkingen klinische biologie en nucleaire geneeskunde in vitro

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed, aangaande verstrekkingen inzake klinische biologie en nucleaire geneeskunde in vitro. Het eerste ontwerp wijzigt het koninklijk besluit (*) tot uitvoering van artikel 70 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (**) met betrekking tot de verstekkingen inzake klinische biologie en nucleaire geneeskunde in vitro, die in onderaanneming worden verricht voor in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden. Het tweede ontwerp wijzigt het koninklijk besluit (***) tot vaststelling van nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, alsmede de onderaanneming van deze verstrekkingen.

Kinesitherapie en fysiotherapie

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, tot wijziging van het koninklijk besluit (*) houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet (**) betreffende geneeskundige verzorging en uitkeringen tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd.

Overeenkomst tussen FAVV en CODA

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, gaf de Ministerraad zijn toestemming om een overeenkomst te sluiten tussen het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA) over de bestrijding van dierenziekten.