09 jun 2005 17:00

Verstrekkingen klinische biologie en nucleaire geneeskunde in vitro

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed, aangaande verstrekkingen inzake klinische biologie en nucleaire geneeskunde in vitro. Het eerste ontwerp wijzigt het koninklijk besluit (*) tot uitvoering van artikel 70 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (**) met betrekking tot de verstekkingen inzake klinische biologie en nucleaire geneeskunde in vitro, die in onderaanneming worden verricht voor in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden. Het tweede ontwerp wijzigt het koninklijk besluit (***) tot vaststelling van nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, alsmede de onderaanneming van deze verstrekkingen.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goed, aangaande verstrekkingen inzake klinische biologie en nucleaire geneeskunde in vitro. Het eerste ontwerp wijzigt het koninklijk besluit (*) tot uitvoering van artikel 70 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (**) met betrekking tot de verstekkingen inzake klinische biologie en nucleaire geneeskunde in vitro, die in onderaanneming worden verricht voor in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden. Het tweede ontwerp wijzigt het koninklijk besluit (***) tot vaststelling van nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, alsmede de onderaanneming van deze verstrekkingen.

Het eerste koninklijk besluit regelt de onderaanneming van verstrekkingen klinische biologie voor gehospitaliseerde patiënten. Het tweede regelt dezelfde materie voor patiënten die niet in een ziekenhuis zijn opgenomen. Het gaat om gespecialiseerde onderzoeken die laboratoria doorsturen naar gespecialiseerde laboratoria. De ontwerpen vereenvoudigen de administratieve verplichtingen die met het doorsturen van de onderzoeken gepaard gaan. Daarnaast wordt ook de ristornoregeling uit het koninklijk besluit (***) geschrapt, aangezien die sinds 2000 niet meer wordt toegepast. Het eerste laboratorium moet 100% van het bedrag van de honoraria betalen aan het laboratorium dat de verstrekkingen in klinische biologie in onderaanneming verricht. De ontwerpen voeren ook de schriftelijke lastgeving tussen de verstrekkers van het eerste laboratorium en het laboratorium in onderaanneming in. Dankzij de ontwerpen kan men de informatiestroom over de uitgevoerde verstrekkingen elektronisch laten verlopen en wordt de informatie eenduidig en makkelijk controleerbaar. (*) van 13 december 1989. (**) gecoördineerd op 14 juli 1994. (***) van 24 september 1992.