09 jun 2005 17:00

Slachthuizen

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad de bijkredieten goed, die voorzien worden om de terugvordering door de slachthuizen te financieren, van de bijdragen die ze aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten stortten.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad de bijkredieten goed, die voorzien worden om de terugvordering door de slachthuizen te financieren, van de bijdragen die ze aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten stortten.

De dierengezondheidswet (*) legde producenten de betaling van een bijdrage aan het fonds op, om de dierenziekten te bestrijden en de kwaliteit van dierlijke producten te bevorderen. Het Europees Hof van Justitie oordeelde echter op 21 oktober 2003 dat de rechtsgrondslag voor de inning tussen 1 januari 1998 en 9 augustus 1996 niet in overeenstemming was met het Gemeenschapsrecht. Alle betaalde bedragen aan het fonds in die periode kunnen dus worden betwist en door de rechter als onwettig worden verklaard. Een tiental producenten, voornamelijk slachthuizen of exportateurs van dieren, vechten de maatregel juridisch aan en eisen de bijdragen uit die periode terug. Om de nodige kredieten vrij te maken, keurt de Ministerraad een bijkrediet voor een bedrag van 13 miljoen euro goed op de begroting van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Het bijblad voorziet in een bedrag van 225 miloen euro voor alle toekomstige vorderingen in dit dossier. (*) van 24 maart 1987.