09 jun 2005 17:00

Reiskosten federale personeelsleden

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) houdende algemene regeling inzake reiskosten.

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) houdende algemene regeling inzake reiskosten.

Het ontwerp wijzigt de wijze waarop de kilometervergoeding wordt berekend die men aan personeelsleden van het federaal openbaar ambt toekent, wanneer ze hun persoonlijk motorvoertuig gebruiken voor de behoeften van de dienst. De bestaande jaarlijkse herziening van het bedrag van de kilometervergoeding gebeurt aan de hand van een formule die uit niet minder dan 12 parameters bestaat. Ook het verzamelen van betrouwbare gegevens is niet eenvoudig en nieuwe elementen, zoals de uitbreiding van het aantal occasievoertuigen, kan men niet in rekening brengen. Daarom vereenvoudigt het ontwerp de wijze van berekening. Vanaf 1 juli 2005 wordt de berekening gekoppeld aan de consumptieindex, zoals voor het vakantiegeld, de eindejaarstoelage... De vergoeding wordt verhoogd met een breuk waarvan de noemer de comsumtieprijsindex is van de maand mei van het voorgaande jaar en de teller die van de maand mei van het lopende jaar. Het aan te passen bedrag voor de herziening van 1 juli 2005 wordt vastgelegd op 0,2771 euro per kilometer. Het ontwerp wordt voor overleg aan het Comité voor de federale, de gemeenschaps- en de gewestelijke overheidsdiensten voorgelegd en voor advies aan de Raad van State. (*) van 18 januari 1965.