06 okt 2006 17:00

Personeelsleden openbare sector

Terugbetaling vakbondspremie aan personeelsleden van de openbare sector

Terugbetaling vakbondspremie aan personeelsleden van de openbare sector

De ministerraad keurde in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de personeelsleden die een vakbondspremie betalen verplicht om die via storting, domiciliëring of permanente opdracht op de bankrekening van de vakorganisatie te verrichten. Het rekeninguittreksel wordt dus gebruikt als formeel bewijs van de betaling, wat het overzicht van betalingen voor de vakorganisatie eenvoudiger maakt. Het ontwerp van koninklijk besluit wijzigt artikel 4 van het koninklijk besluit van 30 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector. Het ontwerp gaat voor advies naar de Raad van State.