08 sep 2006 17:00

Personeelsleden openbare sector

Terugbetaling vakbondspremie aan personeelsleden van de openbare sector

Terugbetaling vakbondspremie aan personeelsleden van de openbare sector

De ministerraad besliste het gebruik van het rijksregisternummer toe te staan in de aanvraagformulieren voor de terugbetaling van de vakbondspremie aan personeelsleden van sommige openbare instellingen. Daarmee keurt hij een van de voorstellen goed die de werkgroep vakbondspremies formuleerde om de aanvraagformulieren efficiënt af te leveren, de ontvangen formulieren snel te behandelen en een tijdige uitbetaling van de vakbondspremies te verzekeren. Een tweede maatregel verplicht de personeelsleden die een vakbondspremie betalen om die via storting, domiciliëring of permanente opdracht op de bankrekening van de vakorganisatie te verrichten. Het rekeninguittreksel wordt dus gebruikt als formeel bewijs van de betaling, wat het overzicht van betalingen voor de vakorganisatie eenvoudiger maakt. De maatregelen zijn het thema van een voorontwerp van wet dat de ministerraad goedkeurde tot wijziging van artikel 6 van de wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector en een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 4 van het koninklijk besluit van 30 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector. Beide gaan voor advies naar de Raad van State. Het ontwerp van koninklijk besluit wordt eerst besproken door de vakbonden.