19 nov 2004 16:00

Personeelsstatuut van sommige instellingen van openbaar nut

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, houdende wijziging van het koninklijk besluit (*) tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut.

Op voorstel van de heer Christian Dupont, Minister van Ambtenarenzaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed, houdende wijziging van het koninklijk besluit (*) tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut.

Het ontwerp actualiseert de lijst van rechtspersonen van openbaar recht, waarvan het personeel is onderworpen aan bovengenoemd koninklijk besluit dat het statuut van het personeel regelt. Het is de bedoeling het toepassingsveld van het koninklijk besluit in overeenstemming te brengen met de wettelijke lijst van rechtspersonen. De lijst van rechtspersonen van publiek recht die, zoals de federale overheidsdiensten, onder het federaal administratief ambt vallen, is in een wet (**) opgenomen. Ze passen dezelfde hervormingen van personeelsstatuten toe, zoals de nieuwe loopbanen van de niveaus A, B, C en D, de competentiemetingen, de gecertificeerde opleidingen, die in de federale overheidsdiensten werden ingevoerd. Er zijn echter enkele uitzonderingen. Zo hebben de 15 openbare instellingen van sociale zekerheid een specifiek personeelsstatuut, ook al behoren ze tot het federaal administratief ambt. Hetzelfde geldt ook voor een categorie personeelsleden van het Federaal Planbureau, waarvan de werving en de loopbaan door specifieke bepalingen worden geregeld. (*) van 8 januari 1973. (**) van 22 juillet 1993.