10 dec 2004 16:00

Pesticiden

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en de heer Bruno Tobback, Minister van Leefmilieu, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende het eerste reductieprogramma voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en de heer Bruno Tobback, Minister van Leefmilieu, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende het eerste reductieprogramma voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

Het Federaal Plan voor Duurzame ontwikkeling 2000-2004 voorziet in een reductieprogramma voor het gebruik van biociden en gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw. Het reductieprogramma bevat acht belangrijke aandachtspunten: 1. Een geplande vermindering met 25% van de risico-indicator voor de gewasbeschermingsmiddelen die in de landbouw gebruikt worden en een risico-vermindering tot 50% van erkende pesticiden en toegelaten biociden in de andere betrokken sectoren tegen 2010. 2. Bijdragen zullen onder meer via het Fonds voor Grondstoffen en Producten worden gebruikt om onderzoek over risicovermindering en hun uitvoering te financieren. 3. Men zal een gebruikslicentie voor gewasbeschermingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik door professionelen instellen. 4. De erkenningen voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik door professionelen en particulieren worden gescheiden. 5. Men zal met de Gewesten en Gemeenschappen overleggen, om alle maatregelen voor de reductie van het gebruik van deze middelen efficiënt te coördineren. 6. Men zet een specifiek programma op, om ten laatste tegen 2010 alle niet gecontroleerde uitstoot van methylbromide stop te zetten. 7. Men stelt een gedetailleerde inventaris op van de effecten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden op het leefmilieu en de volksgezondheid bij de start van het programma. 8. Om de doelstellingen en maatregelen verder te preciseren, worden specifieke werkgroepen per marktsegment en een stuurgroep die de reductiepolitiek zal coördineren opgericht. Het reductieprogramma voor gewasbeschermingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik en biociden zal vanaf 2006 gefinancierd worden door een systeem van specifieke bijdragen geheven op producten die actieve stoffen, gevaarlijk voor leefmilieu of volksgezondheid bevatten.