31 mrt 2004 19:00

Phenix

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie, besliste de Ministerraad dat het voorontwerp van wet tot oprichting van de gegevensbank Phenix, voor advies word doorgezonden naar volgende instanties: het Hof van cassatie, de Hoge Raad voor justitie, het College van procureurs-generaal, de Raad van procureurs des Konings, het College van de eerste voorzitters van de hoven van beroep, de Conferentie van de voorzitters van de rechtbanken van eerste aanleg, de Conferentie van de arbeidsauditeurs, de Conferentie van de voorzitters van de arbeidsrechtbanken, de "Ordre des barreaux francophones et germanophones", de Orde van Vlaamse balies, de Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders en de Koninklijke Federatie van het Belgisch notariaat.

Op voorstel van mevrouw Laurette Onkelinx, Vice-Eerste Minister en Minister van Justitie, besliste de Ministerraad dat het voorontwerp van wet tot oprichting van de gegevensbank Phenix, voor advies word doorgezonden naar volgende instanties: het Hof van cassatie, de Hoge Raad voor justitie, het College van procureurs-generaal, de Raad van procureurs des Konings, het College van de eerste voorzitters van de hoven van beroep, de Conferentie van de voorzitters van de rechtbanken van eerste aanleg, de Conferentie van de arbeidsauditeurs, de Conferentie van de voorzitters van de arbeidsrechtbanken, de "Ordre des barreaux francophones et germanophones", de Orde van Vlaamse balies, de Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders en de Koninklijke Federatie van het Belgisch notariaat.

Het voorontwerp van wet wil het Phenixproject instellen en zijn opdrachten en organen definiëren. Het wil ook een wettelijke basis verlenen aan de verschillende rechtshandelingen du later in het kader van het Phenixproject geïnformatiseerd zullen worden. Phenix is de codenaam van het toekomstige informaticasysteem van Justitie. Eind 2001 is het project gelanceerd, met het doel de rationalisering, de modernisering en uniformisering van de verschillende informaticasystemen die nu op de hoven en rechtbanken in gebruik zijn. Wat is het Phenixproject? Sinds meer dan twintig jaar zijn inspanningen geleverd om het gerecht in dit land te informatiseren. Deze informatisering gebeurde zonder werkelijk overzichtsplan en met stukjes en beetjes. Tegenwoordig zijn de meeste bestaande toepassingen verouderd et moeten nodig vervangen worden door een moderne en performant informatica-oplossing. Een informaticasysteem gebaseerd op het electronisch dossier De bedoeling van Phenix is een kwalitatieve sprong: een nieuw gerechtelijk informaticasysteem, gebaseerd op het electronisch dossier. Het principe van het Phenixsysteem is het electronisch dossier dat gecreëerd wordt per zaak van bij het begin van de gerechtelijke procedure. Het dossier zal geleidelijk bijgewerkt worden met aanvullende gegevens, zowel door beheerders van het dossier, als door wij bijkomende elementen aanvoeren, zoals politie, gerechtsdeurwaarders, advocaten of de partijen zelf. Het Phenixsysteem zou op termijn een vlottere behandeling van zaken verzekeren en de burger of zijn vertegenwoordiger toelaten zijn zaak gemakkelijker te volgen en zijn dossier te beheren. De stappen in het Phenixproject De analyse is nu rond, behalve voor een paar punten die bij de concrete uitbouw zullen bepaald worden. De ontwikkelingsfase is bezig en het jaar 2004 zou voornamelijk moeten besteed worden aan de ontwikkeling van wat het framework wordt genoemd (het technisch kader nodig voor de ontwikkeling) en aan het oppuntstellen van elementen van vereiste inhoud evenals van het wettelijk kader van het nieuwe systeejm. De eerste testen zullen gedaan worden door de parketten en de politierechtbanken eind 2004. Van 2005 af zullen de pilootsites zich vermenigvuldigen en zullen de eerste volledige ontwikkelingen geleverd worden. Het project zal eindigen eind 2007 bij het Hof van cassatie en de handelsrechtbanken